Vedtægter for REFA Energi Holding A/S

 

Vedtægter REFA Energi Holding A/S (pdf)


VEDTÆGTER FOR REFA ENERGI HOLDING A/S


1. Selskabets navn og formål

1.1 Selskabets navn er REFA Energi Holding A/ S.

1.2 Selskabets hjemsted er Guldborgsund kommune.

1.3 Selskabets formål er at eje selskabskapitalen i selskaber, der forestår energiforsyning på Lolland­-Falster.

Selskabets formål er endvidere at eje og drive varmeværker og kraftvarmeværker på Lolland-Falster og hermed forbundet virksomhed.

2. Selskabskapital, aktier og ejerbog

2.1 Selskabskapitalen er på nominelt 5.550.000 kr.

2.2 Selskabskapitalen er opdelt i aktier a nominelt 1.000 kr.

2.3 Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. Ingen aktier har særlige rettigheder.

2.4 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

2.5 Der udstedes ikke aktier. Selskabet opretter en ejerbog med en fortegnelse over aktionærerne, som løbende opdateres.

3. Overgang af aktier

3.1 Overgang af aktier kan kun ske med samtykke af selskabets generalforsamling. Overgang omfatter enhver form for ejerskifte, hvad enten det sker ved salg, gave, bytte, arv, sikkerhedsstillelse, kreditorforfølgning, retsforfølgning eller på anden måde.

4. Generalforsamling
 
4.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemkommune og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højest 4 ugers varsel.

4.2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

5. Ledelse

5.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 - 9 medlemmer, der varetager den overordnede og strategiske ledelse.

Bestyrelsen vælges for 1 år af gangen, men kan genvælges. Bestyrelsens formand vælges direkte af generalforsamlingen. Til formand kan alene vælges den på tidspunktet for valget værende næstformand for I/S REFA.

Bestyrelsen ansætter en direktion med 1 - 2 medlemmer til at forestå den daglige ledelse.

6. Revisor

6.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisor fungerer indtil generalforsamlingen vælger en ny revisor.

7. Regnskabsår

7.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

8. Tegningsregel og bemyndigelse til bestyrelsen til uddeling af ekstraordinært udbytte

8.1 Virksomheden tegnes af en direktør i forening med formanden eller af en direktør i forening med næstformanden, af 2 medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.
 
8.2 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om at foretage uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens regler herom.

9. Elektronisk kommunikation

9.1 Selskabet og aktionærerne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.

9.2 Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling; ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.

9.3 Kommunikation mellem selskab og aktionærer foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden.


Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 1. februar 2017
Således godkendt ændret ved generalforsamling den 9. november 2018

 

Se også