Vedtægter for REFA, Kettinge Forsyning (pdf)
 

VEDTÆGTER FOR REFA, KETTINGE FORSYNING APS

1. Navn og formål

1.1 Selskabets navn er REFA, Kettinge forsyning ApS.

1.2 Selskabets formål er at eje og drive fjernvarmenettet i Kettinge og omegn og eventuelle udvidelser herfra, herunder køb, distribution og videresalg af varme og alle hertil hørende ydelser, samt dermed beslægtet virksomhed.

2. Selskabets kapital

2.1 Selskabskapitalen udgør kr. 80.000.
2.2 Selskabskapitalen er fordelt i anparter a kr. 100 og multipla heraf.
2.3 Anparter skal lyde på navn og er ikke-omsætningspairer. Der gælder indskrænkning i anparternes omsættelighed. Overgang kan kun ske med samtykke af selskabet ved bestyrelsen.

3. Generalforsamlingen

3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemkommune og indkaldes skriftligt af direktøren med mindst 2 ugers og højest 4 ugers varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

3.2 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og være modtaget i Styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

3.3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

a) Valg af dirigent.
b) Aflæggelse af beretning.
c) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
d) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
e) Valg af direktion.
f) Valg af revisor.
g) Eventuelt.

3.4 På generalforsamlingen giver hver anpart på kr. 100 en stemme.

4. Direktion

4.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt direktion på 1 til 2 medlemmer.

5. Tegningsret

5.1 Selskabet tegnes af direktionen.

6. Regnskabsår og revision

6.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

6.2 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor fungerer til der er valgt en ny.

6.3 Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik.

7. Elektronisk kommunikation

7.1  Selskabet og aktionærerne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.

7.2  Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling; ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.

7.3  Kommunikation mellem selskab og aktionærer foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden.

7.4  Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet.

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 21. december 2011.
Således godkendt ved ekstraordinær generalforsamling den 8. marts 2012.
Således godkendt ændret ved ordinær generalforsamling den 6. november 2015.
Således godkendt ændret ved generalforsamling den 9. november 2018.

 

Se også