Vedtægter for Forbrugerforeningen ved REFA Kettinge Forsyning (pdf)


VEDTÆGTER
FOR
FORBRUGERFORENINGEN VED REFA KETTINGE FORSYNING


1.    Foreningens navn er ”Forbrugerforeningen ved REFA Kettinge Forsyning”.

2.    Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor REFA Kettinge Forsyning, samt at vælge 2 kontaktpersoner, der ved regelmæssige møder drøfter relevante emner med REFA Kettinge Forsynings ledelse.

3.    Som medlem kan optages alle, der ejer ejendomme tilsluttet REFA Kettinge Forsynings fjernvarmenet.

4.    Kontingentets størrelse fastlægges hvert år på generalforsamlingen. Der opkræves 1 kontingent pr. tilsluttet varmeinstallation.

5.    Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der hver vælges for 2 år ad gangen. I lige årstal afgår 2 medlemmer, og i ulige årstal afgår 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

6.    Bestyrelsen udpeger 2 kontaktpersoner til REFA Kettinge Forsyning, hvoraf den ene skal være formanden. Bestyrelsen udpeger yderligere en suppleant for kontaktpersonerne.

7.    Bestyrelsesmøderne ledes af formanden. Bestyrelsen fastlægger selv sin mødeaktivitet og dagsorden. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal, idet dog formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. I forbindelse med bestyrelsesmøderne føres en beslutningsprotokol. Bestyrelsen kan ikke forpligte medlemmerne økonomisk ud over den daglige drift.

8.    Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

9.    Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 31. maj med mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. I lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år vælges 3 medlemmer.
5. Valg af revisor og suppleant.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.
10.    Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 25 medlemmer fremsætter begrundet og skriftligt krav herom over for bestyrelsen.

11.    Enhver generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær, afvikles efter følgende retningslinjer:

Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpelt flertal.
Dog kræves der ved vedtægtsændringer, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget om ændring.
Hvert medlem har 1 stemme for hver tilsluttet varmeinstallation.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering eller ved udsendelse af almindeligt brev til foreningens medlemmer.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
Der udarbejdes et skriftligt referat fra generalforsamlingen, som skal være tilgængeligt for medlemmerne senest 14 dage efter generalforsamlingen.

12.    Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

13.    I tilfælde af foreningens opløsning overdrages eventuelle aktiver til anvendelse til et eller flere almennyttige formål i Kettinge og omegn.


Således vedtaget på generalforsamlingen

 

Se også