Samarbejdsaftale (pdf)

 

Samarbejdsaftale
mellem
REFA Kettinge Forsyning ApS
og
Forbrugerforeningen ved REFA Kettinge forsyning


Indledning

Mellem REFA Kettinge Forsyning ApS, i det følgende benævnt ”REFA”, og Forbrugerforeningen ved REFA Kettinge forsyning, i det følgende benævnt ”Forbrugerforeningen”, er indgået nedenstående aftale, der skal sikre en grundig og gensidig information om driften af fjernvarmenettet og levering af fjernvarme i forsyningsområdet, samt alle relevante emner i forbindelse hermed.

Alle nedenstående aftalepunkter har gyldighed inden for REFAs forsyningsområde i Kettinge og kun der.

Forbrugerforeningen har eneret på at repræsentere forbrugere overfor REFA. Der kan således ikke oprettes andre forbugergrupper i forsyningsområdet.

Forbrugerforeningen skal aktivt arbejde på at sikre, at så mange varmeaftagere som muligt i forsyningsområdet er medlemmer af foreningen, således at repræsentationen er så bred som muligt.

Forbrugerforeningens bestyrelse udpeger 2 kontaktpersoner, der varetager den løbende kontakt til REFA, jf. Forbrugerforeningens vedtægter.


Driften af REFA

REFA drives efter varmeforsyningslovens regler, hvori der er opstillet præcise bestemmelser for eksempelvis beregning af varmepriser.

REFAs øverste myndighed er en generalforsamling bestående af politisk udpegede repræsentanter fra Guldborgsund og Lolland Kommuner.


Den løbende kontakt

REFA indkalder med passende mellemrum, normalt 2 gange pr. år i henholdsvis november og april, Forbrugerforeningens kontaktpersoner til et orienteringsmøde.

Ved orienteringsmødet drøftes alle typer af emner af fælles interesse vedrørende levering af fjernvarme.

Ved mødet i april aftales tid, sted og dagsorden for det kommende forbrugermøde.

Enhver af parterne kan herudover ved væsentlige eller presserende emner begære afholdt et kontaktmøde.


Forbrugermødet

Forbrugerforeningen indkalder 1 gang årligt, normalt i juni, til et forbrugermøde for alle medlemmer af foreningen. Ved mødet deltager REFA som orienteringspart.

Formålet med forbrugermødet er at REFA

•    Orienterer brugerne om varmeforsyningsvirksomhedens drift, herunder om væsentlige afvigelser i forhold til planlagt drift og det forventede resultat.
•    Orienterer brugerne om REFAs overordnede planer og større projekter for det kommende varmeår.
•    Orienterer om nuværende og kommende takster.

Herudover kan Forbrugerforeningen eller REFA orientere om andre relevante emner efter behov.

Mødet ledes af en af Forbrugerforeningen udpeget dirigent.

REFA afholder omkostningerne ved afvikling af forbrugermødet.


Opsigelse

Denne aftale kan opsiges af enhver af parterne med mindst 3 måneders varsel og med virkning fra den førstkommende 30. juni.

 


Kettinge, d.     /     2015

 

_____________________________________      ____________________________________
Hans Erik Jensen, direktør REFA                          Torben Jensen, Formand Forbrugerforeningen

 

Se også