Afkøling
Fjernvarmevandet skal afkøles, således at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end 35 °C og at returtemperaturen ikke overstiger 40 °C.

Det påhviler EJEREN AF EJENDOMMEN at holde varmeinstallationen i god stand og sikre, at installationen ikke er til kalket, så god afkøling ikke kan opnås.
 

Beregning af den gennemsnitlige afkøling

Forskellen mellem fjernvarmevandets fremløbstemperatur og returtemperatur kaldes afkølingen.

Afkølingen har stor betydning for værkets og forbrugerens økonomi. 

Jo koldere fjernvarmevandet er, når det sendes tilbage til varmværket, jo bedre har man udnyttet varmen i vandet, og jo mindre vand skal varmeværket varme op. 
I vinterperioden opnår man generelt den bedste afkøling, mens afkølingen i sommerperioden kan være meget svingende - afhængig af varmebehovet.

Den gennemsnitlige afkøling kan beregnes efter minimum to aflæsninger. Afkølingen beregnes ved at dividere periodens målte energiforbrug med periodens kubikmeterforbrug. Tallet ganges herefter med 860 - se nedenstående formel og eksempel.

De visninger, du skal bruge er:

  • forbrug målt i MWh/kWh (megawatt-timer / kilowatt-timer)
  • forbrug målt i m³ (kubikmeter)

Beregningsformel
Forbrug af varmeenergi (MWh*) x 860
---------------------------------------------------   =  Den gennemsnitlige afkøling (°C)
Forbrug af fjernvarmevand (m³)

Eksempel

1. aflæsning

2. aflæsning

Forbrug af varmeenergi (MWh):

00100

00120

Forbrug af fjernvarmevand (m³):

00900

01450

MWh-forbruget i perioden:

120 MWh - 100 MWh =

20 MWh

M³ forbruget i perioden

14500m³ - 900 m³ =

550 m³

Beregning:

(20 x 860) / 550 =

31 °C

I ovenstående eksempel er den gennemsnitlige afkøling i perioden 31°C.
 *) Måles forbruget i kWh, skal 860 i formlen ændres til 0,86. Måles forbruget i GJ (Gigajoule), skal 860 i formlen ændres til 239.

 

 

Se også