Betalings – og restancebestemmelser

Opkrævning af aconto betaling
Acontobetalingen opkræves á 11 aconto rater. Ultimo maj foretages årsaflæsning af måler. Årsopgørelse samt 1. aconto rate i det nye varmeår forfalder til betaling den 1. hverdag i juli måned.. Der opkræves ikke i juni måned.

Restancer - lukning for varmen - sikkerhedstillelse
Overskrides forfaldsdagen, beregnes der rente fra forfaldsdagen.

Ca. 10 dage efter forfaldsdag fremsendes en rykkerskrivelse samt varsel om lukning af varme, såfremt betaling fortsat ikke har fundet sted. Ved henvendelse til administrationen kan der evt. opnås en betalingsordning. Ved gentagne overskridelse af rettidig betaling, vil værket kunne stille krav om sikkerhedsstillelse, som beløbsmæssigt typisk vil udgøre 3 aconto rater.

Kravet om sikkerhedsstillelse vil altid ske på baggrund af en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, og der vil kun blive stillet krav, såfremt forbrugeren har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne oveskridelser af betalingsfristen, eller forbrugeren har en restance hos Holeby Fjernvarme der ikke er forældet.

Frigivelse af sikkerhedsstillelse vil typisk først kunne finde sted efter 1-års rettidig betaling.

 

Gebyrer:     u/moms m/moms
Rykkergebyr   kr. 100,00 (momsfri)
Inkassogebyr   kr. 100,00 (momsfri)
Åbnegebyr   kr. 175,00 218,72
Åbnegebyr u. for normal arbejdstid   kr. 250,00 312,50
Lukkegebyr   kr. 175,00 (momsfri)
Afregningsgebyr   kr. 180,00 225,00
Betalingsordning   kr. 100,00 (momsfri

Renter beregnes med 7% over diskontoen og opkræves via årsopgørelsen/flytteopgørelsen.
Gebyrer opkræves sammen med næste aconto opkrævning.


Flytteopgørelse
Ejerbolig: Ejerskifte skal meddeles værket. I forbindelse med ejerskifte skal hovedmåleren aflæses med henblik på udfærdigelse af flytteopgørelse. Anmodning herom bedes meddelt værket 8 dage før ejerskifte. Den hidtidige ejer er forpligtiget til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til ny ejer. Ved indsendelse af aflæsninger skal disse være accepteret af ny og gammel ejer.

Lejebolig: I ejendomme hvor ejer udlejer bolig hvor der er et direkte kundeforhold og hvor fjernvarmen ikke har modtaget meddelelse om at en ny lejer indtræder i den hidtidige lejers sted, vil ejeren modtage meddelelse om, at denne er forpligtet til at betale såvel faste som forbrugsbidrag efter måler, fra det tidspunkt hvor en lejer er fraflyttet ejendommen og indtil ny lejer er flyttet ind.

 

Se også