Holeby vedtægter

Vedtægter for Holeby Fjernvarme A.m.b.a.

 Vedtægter for Holeby Fjernvarme (pdf)

§1.  Navn og hjemsted
1.1  Selskabets navn er Holeby Fjernvarme A.M.B.A. 
1.2  Selskabets hjemsted er Lolland Kommune.

§2.  Formål og forsyningsområde
2.1  Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Holeby.
2.2  Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selska­bets bestyrelse under hensyntagen til såvel tekniske som økono­miske forhold. Ved fastsættelse af forsyningsområdet skal den til enhver tid gældende kommuneplan og varmeplan respekte­res.

§3.  Andelshaverne
3.1  Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person såfremt denne er:
1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.
2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har egen hovedmåler til­hørende selskabet.
3. Ejer af bygning på lejet grund.
4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening, der som fæl­les facilitet har direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler, eller særskilt måler i hver bolig, tilhørende selskabet.

3.2  Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejen­dom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver.
Andelshaverne skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. de af selska­bets bestyrelse udarbejdede almindelige og tekniske leverings­bestemmelser samt tarifblade. Tilslutningsafgifter fastsættes af bestyrelsen og under hensyn til kommunens krav.
3.3  Levering til ikke­andelshavere kan ske på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.
3.4  Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaf­taler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

§4.  Andels­havernes hæfte og økonomiske ansvar
4.1 I forhold til trediemand hæfter den enkelte andelshaver for sel­skabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede til­slutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt. Til dækning af selskabets årlige omkostninger udarbejder sel­skabets bestyrelse tariffer under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse.

Tarifferne fastsættes ud fra et driftsbudget, som forelægges ge­neralforsamlingen sammen med regnskabet for det forløbne år.

§5. Udtrædel­ses­vilkår
5.1  Udtrædelse af selskabet kan f inde sted med 18 måneders skrift­lig varsel til et regnskabsårs udløb.
Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger, jævnfør kommunal­bestyrelsens beslutning af 14/4 1986 vedrørende tilslutnings­pligt, som er tinglyst på de berørte ejendomme.
5.2  På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:
a.  Afgifter i henhold til årsopgørelse.
b.  Eventuelt skyldige afgifter.
c.  Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stiklednin­gen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.
d.  Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de af sel­skabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtræden­des varmeforsyning.

Endvidere kan bestyrelsen foranledige opkrævet:
e.  Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen ­tidligere end 2­årsdagen for udtrædel­sestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægs­udgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden opsi­gelsen.

5.3  En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af sel­skabets formue.

5.4  Ledninger, der tilfører naboejendomme varme, fjernes ikke, og den udtrædende er forpligtet til, efter forlangende fra selskabet at lade selskabet tinglyse sædvanlig deklaration om sådanne ledningers fortsatte beliggenhed, eftersyn og reparation.

§6. Deklarationer
6.1  En andelshaver er forpligtet til på bestyrelsens forlangende at lade tinglyse:
- deklaration om fjernvarmeforsyning i overensstemmelse med selskabets vedtægter eller leveringsbestemmelser,
- deklaration om ledninger, der føres gennem andelshaverens ejendom til forsyning af andre ejendomme.

Deklarationerne tinglyses servitutstiftende på den tilsluttede ejendom efter de regler, som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte.

Tinglysningen bekostes af selskabet. Selskabets bestyrelse er påtaleberettiget.

§7. Generalforsamling
7.1  Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. General­forsamling

7.2  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

7.3  Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokal husstandsomdelt avis samt varmeværkets hjemmeside eller ved skriftlig indbydelse, med angivelse af dags­orden.

7.4  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
l . Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investe­ringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

7.5  På generalforsamlinger har hver andelshaver én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejligheder, der opfylder betingel­serne i §3, stk. 1­2.

Boligforeninger/selskaber har l stemme pr. tilsluttet ejendom, samt l stemme for hver yderligere påbegyndt 500 kvm. etage­areal udover de første 500 kvm. For boligforeninger/selskaber kan stemmeretten udøves af repræsentanter for afdelingsbesty­relsen og foreningsbestyrelsen (dvs. beboerrepræsentanter).

7.6  Stemmeret kan udøves ved fuldmagt, dog kan ingen møde med mere end en fuldmagt.

7.7  Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb.

7.8  Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

7.9  Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selska­bets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgiv­ne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalfor­samling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed, uden hensyn til det repræsenterede antal an­delshavere. Ved indkaldelse til generalforsamling vedrørende vedtægtsændringer, skal forslagene hertil medfølge indkaldel­sen.

7.10  Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

7.11  Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægts­ændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

7.12  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsam­ling, skal være bestyrelsen i hænde senest udgangen af juli måned. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

7.13  Den reviderede årsrapport samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor og hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.

7.14  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen f inder det fornødent, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afhol­des inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

§8.Bestyrelse
8.1  Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer.

8.2  Formanden vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Genvalg kan f inde sted.
Der afgår 2 bestyrelsesmedlemmer pr. år.

Ønsker kommunen at udpege et bestyrelsesmedlem, udtræder det sidst valgte bestyrelsesmedlem. Så længe kommunen har et be­styrelsesmedlem vælges der 1 bestyrelsesmedlem i lige år.

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 bestyrelsesmedlem, så­fremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

Det af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem kan, når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

Boligforeninger/selskaber kan højst besætte en bestyrelsespost.

8.3  På hver generalforsamling vælges 1 suppleant for 2 år ad gangen.

Genvalg kan f inde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperio­den, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbar­hed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det nuvæ­rende medlem.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

Hvis det udtrædende bestyrelsesmedlem er formanden, fungerer næstformanden frem til generalforsamlingen.
 
8.4  Valgbar, som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant, er enhver andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret. Bestyrelsen afgør ende­ligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

§9. Selskabets ledelse
9.1  Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsor­den. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer.

9.2  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlem mer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træf­fes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, bortfalder forslaget.

9.3  Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

9.4  Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet over­ordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold, ve­derlag m.m.

9.5  Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet. Så længe lån, som selskabet har optaget med kommunegaranti ikke er fuldt indfriet, skal tillige kommunens samtykke indhentes til yderligere gældsstiftelse. Såfremt kommunens garantiforpligt­else træder i kraft er kommunen berettiget til at overtage samtlige aktiver.

9.6  Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrel­sen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsud­valget.

9.7  Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller næstformanden. Dog skal den samlede bestyrelse under­skrive låneoptagelse, pantsætninger, køb/salg af fast ejendom.

9.8  Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§10. Regnskab og revision
10.1  Selskabets regnskabsår er fra 1/6 til 31/5. Årsrapporten opgø­res under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

10.2  Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen valgt stats­autoriseret eller registreret revisor.

§11. Selskabets opløsning
11.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af gene­ralforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øv­rigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Så læn­ge der endnu består kommunal garanti for selskabets gældsfor­pligtelser, kan opløsning af selskabet dog kun ske med den garanterende kommunes samtykke.
11.2  Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlin­gen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
11.3  Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den på­gældendes indskudskapital.

Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget, sidst på ekstraordinær generalforsamling i Holeby den 7. oktober 2009.
Jørgen Kjær­ Pedersen, dirigent
B. Steen Jensen 
Henrik Eriksen
Bent Larsen
Henning Nielsen
Henrik Pedersen

 


 

Se også