Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser (pdf)


TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE
1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER
2. Etablering af fjernvarmetilslutning

INSTALLATIONSBESTEMMELSER
3. Udførelse af installationsarbejde
4. Etablering af måleudstyr
5. Projektering og udførelse af varmeinstallationer
6. Tilslutningsarrangement
7. Interne rørledninger
8. Specielle anlæg
9. Isolering
10. Trykprøvning og idriftsættelse

DRIFTSBESTEMMELSER
11. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen
12. Måling af fjernvarmeforbrug

IKRAFTTRÆDEN m.v.
13. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE
1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.
1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Holeby Fjernvarme A.M.B.A., tlf. 54 60 61 98, e-mail: holebyfjernvarme@mail.dk, hjemmeside www.holebyfjernvarme.dk, cvr: 62082313, Industrivej 1, 4960 Holeby. er i det føl-gende benævnt VÆRKET. De tekniske bestemmelser er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til VÆRKETS ledningsnet, samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer.
1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgen-de benævnt FORBRUGEREN.
1.3 Aftalegrundlaget mellem VÆRKET og FORBRUGEREN er fastlagt i: Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering Vedtægter Takstblad Aftale om fjernvarmelevering Velkomstbrev.
1.4 INSTALLATØREN er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER
2. Etablering af fjernvarmetilslutning
2.1 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til VÆRKET af ejeren af ejendommen eller en af ejeren bemyndiget person med oplysninger om ejendommens størrelse/varmeeffektbehov og beliggenhed.
2.2 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejen-dommens hovedhaner, benævnes i det følgende som ”stikledningen”.
2.3 Ved nybygninger placeres stikledningen efter de Tekniske Bestemmelser for Fjern-varmelevering. Hovedhaner placeres i tilslutningsskab eller umiddelbart inden for ydervæg efter værkets afgørelse. Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt, skal aftale altid laves med VÆRKET forud for arbejdets udførelse, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning til eksisterende ejendomme træffes aftale mellem ejeren eller dennes bemyndigede og VÆRKETS repræsentant.
2.4 Dimensionering af stikledningen udføres af VÆRKET under hensyntagen til be-stemmelserne i afsnit 5 og 11.
2.5 Retablering efter fjernvarmearbejde
Efter stikledningens indføring i ejendommen samt efter vedligeholdelses- og repa-rationsarbejder foretager VÆRKETS entreprenør en tilmuring og efterpudsning af grundhullet i muren og/eller i gulvet. Reparationen udføres på en god og ordentlig måde, men det må ikke forventes, at stikindføringen ikke efterlader sig synlige spor. Efter at ejendommens stikledning er etableret tilfyldes det opgravede areal, optagne fliser nedlægges og evt. græs retableres med græsfrø. Ejeren må selv sørge for øvrig udvendig retablering, herunder plantning af træer og buske samt indven-dig retablering af klinker, fliser, stiftmosaik, trægulv eller anden belægning.

3. Udførelse af installationsarbejde
3.1 Arbejder på ejendommens varmeinstallation skal udføres af firmaer med autorisati-on som VVS-installatør i henhold til lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 med senere ændringer. Firmaet bør endvidere være tilsluttet Fjernvarmebranchens registreringsordning for servicemontører. Det fremgår af hjemmesiden www.fjr-ordning.dk,hvilke firmaer, der er tilsluttet ordningen. VÆRKET kan kontaktes for yderligere oplysninger. Er VVS-firmaet ikke autoriseret, skal der rettes henvendelse til VÆRKET for accept.
3.2 Varmeinstallationer, der tilsluttes VÆRKETS ledningsnet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder samt de krav, der er indeholdt i VÆRKETS Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering, jf. 5.2. Er installationerne ikke projekteret og udført i overensstemmelse med ovenstående, kan VÆRKET kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er VÆRKET af sikkerhedsmæssige grunde berettiget til at nægte installationerne til-sluttet.
3.3 Såfremt der installeres komponenter, som i forhold til VÆRKETS driftsbestemmelser (se afsnit 11) kræver andre tryk- eller temperaturforhold, er VÆRKET ikke forpligtet til at ændre sine driftsforhold.
3.4 Alle varmeinstallationer skal opbygges og indreguleres til en vandstrøm, der sikrer bedst mulig afkøling af fjernvarmevandet. Det gælder også styring af varmt brugs-vand. Alle radiatorer, gulvvarmekredse og varmtvandsbeholdere skal være udstyret med mængdebegrænser.
Ved små gulvvarmeanlæg i baderum opvarmet med radiatorer er det, jf. DS 469 til-læg 1 tilladt, at disse reguleres ved drøvling af vandstrømmen.

4. Etablering af måleudstyr
4.1 VÆRKET udleverer måleudstyr og/eller passtykke til INSTALLATØREN.
4.2 VÆRKET meddeler målerens placering til INSTALLATØREN, alle nyinstallationer ud-føres med fremløbsmåler.
4.3 Der skal som minimum være en fri passage på 30cm over måleren og 10cm på hver side af måleren. Måleren må være skjult i skab, men skal være let aflæselig og let tilgængelig for inspektion.

5. Projektering og udførelse af varmeinstallationer
5.1 Dimensioneringsgrundlag
Varmeinstallationer dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 80°C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 40°C ved minus 12°C udetemperatur.
Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 65°C og en afkøling på mindst 30°C.
5.2 Projektering og udførelse
Enhver varmeinstallation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.
På udgivelsestidspunktet er endvidere følgende bestemmelser gældende på området:
Dansk Fjernvarmes Vejledning - Tekniske Bestemmelser for Fjervarmelevering, Dansk Fjernvarmes Vejledning - Brugerinstallationer, Dansk Fjernvarmes Vejledningstillæg - Bedre Brugerinstallationer, Bygningsreglementet BR10, Dansk Ingeniørforenings Regler for beregning af bygningers varmetab. (DS 418), Dansk Ingeniørforenings Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium. (DS 469 inkl. tillæg), Dansk Ingeniørforenings Norm for vandinstallationer. (DS 439 inkl. tillæg), Dansk Ingeniørforenings Norm for termisk isolering af tekniske installationer. (DS 452 inkl. tillæg).

6. Tilslutningsarrangement
6.1 Tilslutningsarrangementet, som forbinder fjernvarmeforsyningen med FORBRUGERENS varmeinstallation, skal udføres med standardunits, der opfylder di-mensioneringskravene i afsnit 5.1, og efter VÆRKETS principdiagram. Det anbefa-les, at der altid anvendes units og pumper, som er A-mærkede eller energimæssigt er bedre end A-mærkning.
Ad 6.1 VÆRKET bestemmer hvilke principdiagrammer fra Dansk Fjernvarmes Vejledning: "Brugerinstallationer", som kan anvendes i denne forbindelse.
6.2 Større anlæg og anlæg, der ikke kan udføres med standardunits, skal principielt udføres som vist på VÆRKETS principdiagram.
6.3 Installationer til varmt brugsvand skal som minimum kunne overholde dimensione-ringskravet til afkøling. Hvis der ønskes opsat brugsvandsvarmeveksler (gennemstrømningsvandvarmer) skal man være opmærksom på, at det ikke alle steder i fjernvarmenettet kan garanteres, at der vil kunne opnås tilstrækkeligt højt flow og differenstryk. Det anbefales derfor at kontakte VÆRKET inden installation etableres. Hvis installationen forsynes med boosterpumpe, vil dette kunne sikre tilstrækkeligt flow og differenstryk.

7. Interne rørledninger
7.1 Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium (DS 469 inkl. tillæg).

  • Medierørerne skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de mak-simalt forekommende tryk og temperaturer.
  • Stålrør kan samles med gevindsamlinger, svejsesamlinger eller flangesamlinger. Kobberrør kan samles ved hårdlodning eller klemringsfittings. Plastrør samles med preskoblinger eller klemringsfittings. Rustfri stålrør samles med preskoblinger.
  • Skjulte, ikke udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfrie og have en be-standighed og funktionsstabilitet, der svarer til de bygningsdele, hvori de er ind-bygget.
  • Skjulte rørledninger i stål må kun samles ved svejsning. Skjulte kobberrør må kun samles ved hårdlodning. Der må ikke anvendes samlinger i skjulte plastrørslednin-ger.
  • Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal, ved direkte fjern-varmetilslutning (uden varmeveksler), udføres i prærør i samme type eller tilsvaren-de kvalitet som fjernvarmestikledningen.

7.2 Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansions-bevægelser samt for udluftning og aftapning i fornødent omfang. Aftapninger skal forsynes med prop eller slutmuffe med kæde.
Ad 7.2 Der henvises til principdiagrammerne i Dansk Fjernvarmes Vejledning: "Brugerin-stallationer".

8. Specielle anlæg
8.1 Tilslutning af specielle anlæg, f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier samt virksomheder med et særligt stort behov for varmt brugsvand og/eller ven-tilation, skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med VÆRKET af hensyn til dimensionering og placering af stikledning og måler.

9. Isolering
9.1 I henhold til Bygningsreglementet skal varmeinstallationer, herunder rørledninger og beholdere, isoleres mod varmetab efter Dansk Ingeniørforenings Norm for termisk isolering af tekniske installationer (DS 452).
Ad 9.1 Af Dansk Fjernvarmes Vejledningstillæg ”Bedre brugerinstallationer” fremgår iso-leringstykkelserne for de hyppigst anvendte rørdimensioner.

10. Trykprøvning og idriftsættelse
10.1 Enhver nytilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation, der tilsluttes direkte, skal af INSTALLATØREN trykprøves inden tilslutningen til VÆRKET.
Samlinger på rørledninger må ikke isoleres, indmures eller på anden måde til-dækkes, før trykprøve er foretaget.
10.2 Prøvetrykket skal generelt være mindst 1,5 gange det højest forekommende tryk (dynamisk + statisk) i VÆRKETS forsyningsledninger. I øvrigt skal Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter om trykprøvning følges. Trykket i forsyningsledningerne kan stige til 6 bar. Prøvetrykket skal derfor for varmeinstallationer, der tilsluttes direkte, generelt være mindst 10 bar.
10.4 Inden idriftsættelse og efter reparationsarbejder på en varmeinstallation skal denne grundigt gennemskylles.
Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen bør normalt ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen for anlæg, der er tilsluttet uden varmeveks-ler, også kaldet direkte anlæg.
10.5 Det påhviler INSTALLATØREN i forbindelse med afleveringen at sørge for en omhyggelig indregulering af den samlede varmeinstallation (inkl. radiatortermostat-ventiler, gulvvarmekreds og evt. pumpe), således at optimal afkøling af fjernvar-mevandet opnås, og at instruere FORBRUGEREN om selve varmeinstallationens drift.
Ad 10.5 Der henvises til Dansk Fjernvarmes Vejledningstillæg – Bedre Brugerinstallatio-ner, hvor der står beskrevet, hvilke krav, der skal være opfyldt ved aflevering.

DRIFTSBESTEMMELSER
11. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen
11.1 Varmeenergien leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en fremløbstemperatur, der af VÆRKET reguleres efter klimatiske forhold (udetem-peratur og vindstyrke), varierende mellem 65°C og 85C i hovedledningsnettet.
Fremløbstemperaturen i en ejendom kan være lavere end ovennævnte temperaturer, når vandgennemstrømningen i stikledningen er lille.
Ad 11.1 Ved små varmeaftag er vandgennemstrømningen i stikledningen så langsom, at varmeafgivelsen fra stikledningen vil reducere fremløbstemperaturen, men da vandindholdet i stikledningens fremløbsledning er lille, får dette kun ringe indfly-delse på det samlede forbrug ved m3-afregning og er uden betydning ved energi-afregning.
11.2 Fjernvarmevandet skal afkøles således, at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end 23 °C ,og at returtemperaturen ikke overstiger 40 °C. Motivationstarif, se vor hjemmeside wwww.holebyfjernvarme.dk.
Såfremt denne afkøling eller returtemperatur ikke opnås, er VÆRKET berettiget til at opkræve betaling for sine ekstraomkostninger, jf. det til enhver tid gældende takstblad. Motivations-tariffer kan ses på vor hjemmeside.
11.3 VÆRKET har pligt til at levere den varme, der gør det muligt for FORBRUGEREN at modtage det, der er abonneret på, jf. 2.1 og 11.1, med et differenstryk målt ved lukkede hovedhaner på mindst 0,4 bar. Trykket i fremløbsledningen ved hoved-hanen vil maksimalt være 6 bar.
11.4 Ejendommens varmeinstallation skal dimensioneres i henhold til de af VÆRKET fastsatte krav, jf. 5.1.
11.5 Vedligeholdelse af hovedhaner foretages af VÆRKET.
I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes, og aftapningshanerne på varmeinstallationen skal åbnes. Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede.
11.6 VÆRKET er tilsluttet FjR-ordningen i samarbejde med en række VVS-firmaer i forsyningsområdet. Det anbefales FORBRUGEREN at tilslutte sig en serviceaftale. Yderligere oplysninger om ordningen kan fås ved henvendelse til VÆRKET eller på hjemmesiden www.fjr-ordning.dk
11.7 Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftap-ning af fjernvarmevand almindeligvis kun foretages af INSTALLA-TØREN efter af-tale med VÆRKET.
11.8 Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation foranlediget af aflukninger i hovedledningsnettet afhjælpes af VÆRKET ved henvendelse til dette. Driftsfor-styrrelser i ejendommens varmeinstallation i øvrigt afhjælpes af FORBRUGERENS installatør for FORBRUGERENS regning.
12. Måling af fjernvarmeforbrug
12.1 VÆRKET leverer det for afregning mellem FORBRUGEREN og VÆRKET nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering.
12.2 Måleudstyret ejes og vedligeholdes af VÆRKET og udskiftes efter regler fastsat af VÆRKET.
Ved energimålere tilsluttet 230V-nettet betaler FORBRUGEREN elforbruget.
Såfremt FORBRUGEREN opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette VÆRKET uvedkommende.
12.3 Måleudstyret og dettes placering må ikke ændres uden VÆRKETS godkendelse. De ved målere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af VÆRKETS personale eller af VÆRKET dertil bemyndigede personer.
Foretages der indgreb mod måler eller plomber, og dette medfører tvivl om målingens korrekthed, annulleres målingen, og VÆRKET beregner forbruget. Indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse.
12.4 VÆRKET har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved flytningen afholdes af VÆRKET.
Ønsker FORBRUGEREN måleren flyttet, skal flytningen godkendes af VÆRKET. Udgiften til flytningen betales i så fald af FORBRUGEREN.
12.5 Ved tvivl om målerens korrekte visning er VÆRKET berettiget til for egen regning at afprøve måleren.
FORBRUGEREN kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til VÆRKET forlange at få måleren afprøvet. Hvis den ved afprøvningen konstaterede måleafvigelse er større end de fastsatte grænser, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med målerafprøvningen af VÆRKET. Måleren anses for at vise rigtigt, når denne ved afprøvning i en akkrediteret prøvestand har en relativ måleafvigelse, som er mindre end eller lig med de af myndighederne til enhver tid fastsatte grænser for måleafvigelser.

IKRAFTTRÆDEN m.v.
13. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne
13.1 Nærværende "Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering” er vedtaget af:
Holeby Fjernvarmes bestyrelse den 7. marts 2012.
og anmeldt til Energitilsynet.
13.2 VÆRKET er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne.
Ad 13.2 Opmærksomheden henledes på, at ændring af de Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering først har gyldighed, når dette er meddelt FORBRUGERNE og anmeldt til Energitilsynet.
13.3 Ændringer
Meddelelse om ændringer af ”Vedtægter”, ”Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering”, ”Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering” og ”Takstblad” sker ved direkte henvendelse til ejer/lejer. Meddelelse herom gives pr. brev eller via BETALINGSSERVICE - meddelelsen.
Aktuel information om VÆRKETs til enhver tid gældende vedtægter m.v. kan ses på VÆRKETs hjemmeside på adressen www holebyfjernvarme.dk eller fås ved henvendelse til VÆRKET.

 

Se også