Vedtægter for REFA, Kettinge Forsyning ApS (pdf)

VEDTÆGTER
FOR
REFA, KETTINGE FORSYNING ApS

1. Navn og formål
1.1 Selskabets navn er REFA, Kettinge forsyning ApS.
1.2 Selskabets formål er at eje og drive fjernvarmenettet i Kettinge og omegn og eventuelle udvidelser herfra, herunder køb, distribution og videresalg af varme og alle hertil hørende ydelser, samt dermed beslægtet virksomhed.

2. Selskabets kapital
2.1 Selskabskapitalen udgør kr. 80.000.
2.2 Selskabskapitalen er fordelt i anparter á kr. 100 og multipla heraf.
2.3 Anparter skal lyde på navn og er ikke-omsætningspairer. Der gælder indskrænkning i anparternes omsættelighed. Overgang kan kun ske med samtykke af selskabet ved bestyrelsen.

3. Generalforsamlingen
3.1 Generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted og indkaldes med mindst 2 ugers og højest 4 ugers varsel ved brev til de noterede anpartshavere.
3.2 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og være modtaget i Styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
3.3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
a) Valg af dirigent.
b) Aflæggelse af beretning.
c) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
d) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
e) Valg af direktion.
f) Valg af revisor.
g) Eventuelt.
3.4 På generalforsamlingen giver hver anpart på kr. 100 én stemme.

4. Direktion
4.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt direktion på 1 til 2 medlemmer.
Nykøbing F. 6. november 2015

5. Tegningsret
5.1 Selskabet tegnes af direktionen.

6. Regnskabsår og revision
6.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1/7 til 30/6. Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til 30/6-2012.
6.2 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor fungerer til der er valgt en ny.
6.3 Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik.

--o0o--

Ovenstående vedtægter er godkendt ved stiftelsen 21. december 2011, på ekstraordinær generalforsamling 8. marts 2012 og på ordinær generalforsamling 6. november 2015.
Som dirigent på den ordinære generalforsamling 6. november 2015:
_______________________

 

 

Se også