Betalings – og restancebestemmelser

Gældende fra juni 2016.

Opkrævning af acontobetaling
Acontobetalingen opkræves a´ 11 aconto rater. Primo maj foretages årsaflæsning af måler. Resultatet heraf indregnes i første rate i det nye varmeår som forfalder til betaling den 1. juni. Der opkræves ikke i maj måned.

Restancer - lukning for varmen.
Overskrides forfaldsdagen, beregnes der rente fra forfaldsdagen.

10 dage efter forfaldsdag fremsendes rykkerskrivelse med varsling om lukning for varmen, hvis der ikke stilles sikkerhed for betalingen af de fremtidige rater, der bliver tilskrevet rykkergebyr.

Ved henvendelse til varmeværket kan der evt. opnås en afdragsordning. I modsat fald vil der blive taget skridt til lukning for varmen, såfremt der ikke stilles sikkerhed for den fremtidige varmeleverance i form af bankgaranti eller kommunegaranti, så vil restancen blive overgivet til vores incasso partner DKS, og der bliver tilskrevet incassogebyr samt renter fra forfaldsdato. Sikkerhedsstillelsen vil typisk udgøre op til 6 aconto rater.

Gebyrer:     u/moms m/moms
Rykke- lukkegebyr   kr. 100,00 (momsfri)
Inkassogebyr   kr. 100,00 (momsfri)
Åbnegebyr   kr. 175,00 218,72
Åbnegebyr u. for normal arbejdstid   kr. 250,00 312,50
Lukkegebyr   kr. 175,00 (momsfri)
Afregningsgebyr   kr. 180,00 225,00
Betalingsordning   kr. 100,00 (momsfri

Renter beregnes med 7% over diskontoen og opkræves via årsopgørelsen/flytteopgørelsen.
Gebyrer opkræves sammen med næste aconto opkrævning.


Flytteopgørelse
Ejerbolig: Ejerskifte skal meddeles værket. I forbindelse med ejerskifte skal hovedmåleren aflæses med henblik på udfærdigelse af flytteopgørelse. Anmodning herom bedes meddelt værket 8 dage før ejerskifte. Den hidtidige ejer er forpligtiget til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til ny ejer. Ved indsendelse af aflæsninger skal disse være accepteret af ny og gammel ejer.

Lejebolig: I ejendomme hvor ejer udlejer bolig hvor der er et direkte kundeforhold og hvor fjernvarmen ikke har modtaget meddelelse om at en ny lejer indtræder i den hidtidige lejers sted, vil ejeren modtage meddelelse om, at denne er forpligtet til at betale såvel faste som forbrugsbidrag efter måler, fra det tidspunkt hvor en lejer er fraflyttet ejendommen og indtil ny lejer er flyttet ind.

 

Se også